Tvang og makt

Til tross for gjentatte krav om å redusere bruken av tvang i det psykisk helsevernet, viser statistikk for de siste årene at dette ikke har skjedd. Det er også store geografiske forskjeller i bruken av tvang.

Den enkeltes selvbestemmelsesrett og frihet er helt sentrale verdier i vårt samfunn og det rettslige utgangspunktet er at bruk av tvang og makt overfor individet er ulovlig og kan føre til strafferettslige reaksjoner. Det gjelder imidlertid unntak fra dette hovedprinsippet i situasjoner der tvangsbruk betraktes som nødvendig og forsvarlig for å ivareta andre viktige rettsgoder som for eksempel liv, helse og sikkerhet.

I det psykiske helsevernet i Norge snakker man om tre hovedformer for bruk av tvang: Tvungent psykisk helsevern, tvangsbehandling og tvangsmiddelbruk. Disse er hjemlet i Psykisk helsevernloven og gjelder spesialisthelsetjenestens anledning til bruk av tvang i undersøkelse og behandling av psykiske lidelser. Psykisk helsevernloven hjemler ikke bruk av tvang og makt i det psykiske helsearbeidet i kommunene, men det kan likevel være juridisk belegg for bruk av tvang i enkeltsituasjoner, da etter andre lovverk.

Flertallsregjeringen (2009-2013) ønsker å fortsette arbeidet med å redusere bruken av tvang i de psykiske helsetjenestene.

I juni 2010 ble det opprettet et utvalg som skal gjøre en gjennomgang av lovgrunnlag som regulerer tvangsbruk ved undersøkelse og behandling av psykisk syke, og det er også iverksatt en ny nasjonal strategi som skal erstatte dagens ”Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern”.

Kommunene skal involveres i dette arbeidet, spesielt i de deler som angår tvangsinnleggelse, utskrivning til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og utskrivning til frivillige løsninger, og det er et mål at helseforetakene, sammen med kommunene i opptaksområdet, etablerer lokale tvangsreduserende tiltaksplaner og relaterer disse til samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommunene.

Sentrale elementer i arbeidet med den nye tiltaksplanen vil være:

 • Kompetanseheving og undervisning i temaer som frivillighet i behandling, mestringsfremmende metoder, lavterskeltenkning, menneskerettigheter, etikk, lovbestemmelser, praksis, årsaker og effekter knyttet til bruk av tvang og husordensregler mv.
 • Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkludert rettighetskontrakter og kriseplaner.
 • Regelmessig og reell involvering av brukere og pårørende i evaluering og bruk av behandlingsmetoder og rutiner for pasientoppfølging.
 • Forpliktende, løpende samarbeid mellom kommuner og helseforetak og regelmessig dialog med lokale statlige og kommunale aktører.
 • Verdige og skånsomme transportordninger, herunder å legge til rette for å redusere bruk av politiet til transportoppdrag.
 • God tilgjengelighet, også utover ordinære åpningstider, herunder vurdering av alternativer til legevakt for å møte behov.
 • Rutiner for kvalitetssikring av tvangsbruk og riktig og konsekvent dataregistrering.
 • Tiltak for å sikre at bruk av tvang ikke vedvarer lenger enn nødvendig.
 • Hensiktsmessig utforming av bygg som understøtter åpenhet og tillit mellom tjenesten og pasienten.
 • Refleksjon rundt egen praksis, forståelse av lovverk og bruk av formelle og uformelle former for tvang.
 • Her kan du lese mer:

Brev til de regionale helseforetakene fra HOD

Brev til KS fra HOD

Tvangsforskning.no

Hopp til meny
Velg kategorier
Artikkel Kategori Publisert
Psykiatri – et nødvendig onde for politiet Debattinnlegg 04.06.2015
Øvelse gjør mester? Brukererfaringer 20.12.2014
Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand Vitenskapelige artikler 11.08.2014
Alternativer til tvang II - Sett fra et fag- og forskningsperspektiv Kunnskapsoversikter 14.04.2014
Nytt ressurshefte for reduksjon av tvang Brukererfaringer 07.04.2014
Hvem kan mene hva om psykofarmaka?[i] Debattinnlegg 21.03.2014
Tvang, forskning og følelser. Noen refleksjoner etter en konferanse[i] Debattinnlegg 21.03.2014
Kognitiv miljøterapi reduserer bruk av tvang Øvrige artikler 19.03.2014
Medisiner, muskler og miljøterapi Debattinnlegg 14.03.2014
Ufaglært, psykisk syk - og hva så? Debattinnlegg 26.02.2014
På den andres banehalvdel – en erfaringskonsulents hverdag Kronikker 20.02.2014 1
Kognitiv miljøterapi kan gi mindre tvang i behandling av dobbeltdiagnose Vitenskapelige artikler 30.08.2013
Ny nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012–2015) Øvrige artikler 26.06.2013
-Dilemma knyttet til tvang Praksiseksempler 22.10.2012
Tvang oppleves ulikt Forskningsrapporter 23.03.2012
Manifest for psykisk helsevern av Trond F. Aarre, en bok verdt å lese! Øvrige artikler 02.05.2011 1
Hjelp der livet leves Kronikker 11.01.2011 1
“Frivillighet før tvang” Prosjektrapporter 14.12.2010 4
Omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid Øvrige artikler 08.12.2010
Studie: Politiets håndtering av psykiatrioppdrag Forskningsrapporter 01.11.2010 2
Effekter og seneffekter på tvang Debattinnlegg 22.10.2010 1
Geografisk variasjon i bruk av tvangsinnleggelse Forskningsrapporter 20.10.2010
Brukermedvirkning i tvangsreduserende arbeid i akuttposter Forskningsrapporter 04.09.2010 2
Intervjuguide for kartlegging av bruk av tvang og makt i de psykiske helsetjenestene Verktøy 06.07.2010
Sjekkliste for reduksjon av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern Verktøy 06.07.2010
Tvangsforebygging i psykisk helsearbeid Verktøy 06.07.2010
Etikkhåndboka Verktøy 06.07.2010 1
E-læringskurs: Samtykke til helsehjelp Verktøy 06.07.2010
Bruk av tvang i omsorg og behandling av psykisk syke - Lovgrunnlag Øvrige artikler 05.07.2010 1
Beredskapsplaner gir bedre hjelp Verktøy 09.06.2010
Områder med lave tvangstall - hva kan de fortelle? Prosjektrapporter 09.06.2010
Hopp til meny